îàîï: ãøåø ÷ùèï. äîàîï áï ä-67 äéðå äîòåèø áéåúø áúåìãåú äëãåøâì äéùøàìé, òí ùù àìéôåéåú, ùéùä âáéòé îãéðä åùðé âáéòé èåèå. äùðä ùá ìäôåòì úì-àáéá àçøé ùìåù ÷ãðöéåú áòáø.
                 a3(2)
_____________________________________________________

71618240îàîï ëåùø - øåï öéáìéï

îàîï äëåùø áîùê 5 äùðéí äàçøåðåú áäôåòì úì àáéá, äçì àú ä÷øééøä ùìå ëùç÷ï áîñôø ÷áåöåú ÷èðåú åîåòèåú. áâéì ôøù 29 î÷øééøú äîùç÷ åòùä äñáä ìàéîåï ëåùø.


_____________________________________________________

72189058îàîï äùåòøéí: éåí èåá èìéàñ

äéðå ùåòø éùøàìé ùâãì áîçì÷ú äðåòø ùì äôåòì ú"à åùéç÷ 4 òåðåú á÷áåöä äáåâøú. áòáø úô÷ã ëîàîï ùåòøéí áîåòãåï áùðéí 2000-2005. îùîù ëîàîï äùåòøéí ùì ä÷áåöä îòåðú 2011/12.

_____________________________________________________

69109555ñ÷àåè äîåòãåï: éò÷á äìì

ëãåøâìï éùøàìé áòáøå, ùéç÷ áäôåòì áòîãú äáìí áîùê 6 òåðåú áéï äùðéí 1997-2003. ìàçø ôøéùúå äîùéê ìòñå÷ áúô÷éãéí ðéäåìééí åî÷öåòééí á÷áåöåú äëãåøâì áàøõ åì÷øàú òåðú 2011/12 îåðä òì éãé àìé èáéá ìúô÷éã ñ÷àåè áäôåòì úì àáéá áî÷åîå ùì àñé ãåîá.

_____________________________________________________

24548419äöååú äøôåàé:

ã"ø â'åøâ' ÷ðãä: áï 83, îùîù ëøåôà áäôåòì úì-àáéá îàæ òåðú 1968/9. îòáø ìäéåúå øåôà îãåáø áàåäã àãåí åúé÷ åàéùéåú ðãéøä, àùø îåòøëú îàã á÷øá äîåòãåï.

_____________________________________________________

90927460ã"ø îùä ìåéð÷åôó: îùîù ëøåôà ä÷áåöä îàæ ùðú 1997, àæ ÷øà ìå ãøåø ÷ùèï ìîùøä, àçøé ùäùðééí áéìå éçã áäôåòì ø"â. ðçùá òáåø äùç÷ðéí ë-"àáà äîèôì" åä-"ôñéëåìåâ", îèôì áùç÷ðéí ðåñôéí îìáã àìä ùì äôåòì. éúø òì ëï, áòáøå áîñâøú äöáàéú äéä ìåéð÷åôó á-"ù÷ã" åáñééøú îèëì.

_____________________________________________________

84408673
ôéæéåúøôéñè ä÷áåöä: øåðï öôøéø. äçì àú ãøëå áøîú-âï åáäîùê òáø ìøîú äùøåï (2006). á-2008 òáø öôøéø ìäôåòì úì-àáéá, åîàæ äåà îùîù ëôéæéåúøôéñè åàó ëçåáù.

_____________________________________________________