áòìéí: àìé èáéá. ðëðñ ìîåòãåï áàåôï øùîé áîäìê òåðú 2010/2011, àçøé îñôø òåðåú áäôåòì ëô"ñ. áçåãù îàé äåãéò òì øëéùú äôåòì úì àáéá ëçì÷ îäìéê ä"áîáé". ðúáò òì éãé îåðé äøàì. ùåôèú áéú äîùôè äîçåæé áúì àáéá, øåú øåðï äçìéèä á-18.7.2011 ìàçø éåí ãéåðéí àøåê ëé ä÷áåöä ùééëú ìèáéá ìàçø ùøëù àåúä áîäìê çå÷é. áúçéìú òåðú 2011/2012 îéðä èáéá àú ãøåø ÷ùèï ìîàîï ä÷áåöä, àçøé ùäçìéè ìååúø òì ùéøåúéå ùì éåñé àáå÷ñéñ, òåæøå ùì àìé âåèîï áòáø.

4(116)

______________________________________________________

ðöéâå ùì èáéá - ãåøåï àåñéãåï. áúçéìä (òåðú 2010/11) ùéîù ëãéø÷èåø îèòí àìé èáéá áäðäìú äîåòãåï åäçìéó ìîòùä àú ÷åãîå âáé ÷öøä, ùäéä òã àæ îðë"ì äîåòãåï. òí ôúéçú òåðú 2011/2012 ñîëåéåúéå ùì àåñéãåï äúøçáå îùîòåúéú, ìàçø ùèáéá îéðä àåúå ìðöéâå áäðäìä - ëìåîø æä ùàçøàé òì çåæéí, äçúîú ùç÷ðéí åìîòùä àîåï òì äðéäåì ùåèó ùì äîåòãåï. é÷áì àú úåàø éå"ø äîåòãåï áæîï ä÷øåá.

 12(63)

__________________________________________________________

200px-Nir_inbar_2009îðëì äîåòãåï: ðéø òðáø.
òåøê äãéï, áåâø úåëðéú ìéîåãé äúåàø äùðé äéå÷øúéú - ôéô"à îàñèø, ùéîù áîäìê äòåðä äçåìôú ëàçøàé òì ÷ùøé äçåõ ùì äîåòãåï åñééò áîàîöéí ìäùàéø àú áìåîôéìã ëàöèãéåðä äáéúé ùì äôåòì áìéâú äàìåôåú áùìá äáúéí áòåðä ùòáøä. áï 32, ðçùá ìàçã äîåëùøéí áúçåîå, ðëðñ ìúô÷éã îðë"ì äîåòãåï. òðáø àçøàé áéï äéúø òì ä÷ùø ùì ä÷áåöä òí äàåäãéí.

__________________________________________________________

ãåáø äîåòãåï: ÷åáé áøãä.
ùéîù áòáø ëãåáø äòéø ðúðéä, åàó äéä àçøàé òì îéúåâä ë-"òéø äñôåøè ùì éùøàì". ëîå ëï äéä àîåï òì äáàú îôòì ìéâú "áð÷ éäá" áëãåøâì äçåôéí ìéùøàì (ùæéëä àåúå áöéåï ìùáç áîñâøú úçøåú éç"ö - äàøéä äùåàâ). ðåñó ìëêùéîù áòáøå ëñâï ãåáø òéøééú úì-àáéá åãåáøä ùì çáøú äëðñú ÷åìè àáéèì.

13(67)